CO2 Transparency
/

GoClimates tjänst för transparent klimatkommunikation

Vad är detta för något?

Som namnet antyder handlar vår tjänst för klimattransparens om att göra det möjligt för företag att visa sin klimatpåverkan på ett tydligt och transparent sätt. Med andra ord flyttar vi fokus till vad som faktiskt görs, för att undvika vilseledande påståenden eller greenwashing. Vi anser att transparens är ett av de mest kraftfulla sätten att driva på samhällets och företagens klimatarbete. Företag som är öppna och ärliga om sina utsläpp motiveras att göra mer för klimatet, samtidigt som de fungerar som inspiration för andra.

Hur går det till?

Företag som beräknar sitt klimatavtryck tillsammans med oss på GoClimate och är redo att kommunicera sina utsläpp offentligt har möjlighet att få en komplett lösning för kommunikation av sitt klimatarbete. Ditt företag får en grafisk länk till en publik sida (på GoClimates webbplats) där ert klimatarbete visas upp. Detta inkluderar en översikt över utsläppen samt vad som görs för att minska, förebygga eller ta ytterligare ansvar för dem.

Vill du använda kommunikationstjänsten för ditt företag?

Vill du använda kommunikationstjänsten för ditt företag, eller har du några andra frågor? Kontakta oss gärna på [email protected] för mer information!

globe

Klimatprestationer

Du kanske har lagt märke till att vår visualisering innehåller tre små ikoner. Vi kallar dem klimatprestationer och de kan uppnås av företag som uppfyller de krav som anges nedan:

Ambitiösa mål

Företag som har satt upp mål för att minska sina utsläpp i enlighet med kriterierna nedan är kvalificerade för prestationen Ambitiösa mål. Dessa är baserade på Science Based Target initiative (SBTi), men går ett steg längre än minimikravet för Scope 3 så att det också är i linje med 1,5-gradersmålet.

 • Ett kortsiktigt mål för en minskning inom en tidsram på 5 till 10 år.
 • Minskningstakten måste vara i linje med 1,5-gradersmålet inom Parisavtalet och följa metoden för Science Based Targets (SBTi).
 • Målet ska gälla för Scope 1, 2 och 3.
 • Om ett företag inte inkluderar alla tillämpliga Scope 3-kategorier i sina beräkningar, bör de som inkluderas uppskattningsvis täcka minst två tredjedelar (67 %) av Scope 3-utsläppen.
 • Året då målen är satta (basåret) måste inkludera samma kategorier som efterföljande år. Om nya kategorier inkluderas ska ett nytt mål sättas.
 • Om ett företag redan har en mycket låg utsläppsnivå utan potential att minska i linje med 1,5-gradersmålet kan minskningstakten istället sättas utifrån “väl under 2 grader” för alla tre scope. GoClimate kommer i dessa fall att noggrant granska hur pass svårt det är att minska utsläppen och kommunicera detta på ett transparent sätt.

Minskade utsläpp

Företag som minskar sitt koldioxidavtryck i enlighet med specifikationerna nedan har möjlighet att uppnå prestationen Minskade utsläpp.

 • Mellan det år beräkningarna startar (basåret) och det andra beräkningsåret ska utsläppen sjunka i linje med 1,5-gradersmålet baserat på SBTi. Minskningstakten beror på vilket år som valts som basår. Det finns ingen minimigräns för antalet kategorier som ingår.
 • Om andra utsläppsrelaterade aktiviteter inkluderas i klimatavtrycket under ett efterföljande år måste företaget välja det året som nytt basår. Det innebär att från och med den tidpunkten kommer prestationen att beräknas utifrån det nya basåret (med utökad omfattning).
 • För det första året där fler kategorier lagts till kommer dock minskningarna att beräknas med hänsyn till endast de tidigare kategorierna, så att företaget kan behålla prestationen om det uppfyller kravet på hur mycket som ska minskas.
 • För att ta hänsyn till variationer mellan åren kan företag också behålla prestationen ytterligare ett år om: (1) deras utsläpp inte ökar med mer än 10 % jämfört med det år då företaget uppnått sin största utsläppsminskning sedan basåret; och (2) de totala utsläppen i den senaste beräkningen ligger inom 80 %-100 % av den totala minskning som uppnåtts sedan basåret.

Finansiering av klimatprojekt

Företag som stödjer klimatprojekt som leder till en verifierad och kvantifierad minskning av utsläpp (koldioxidkrediter) tilldelas prestationen Finansiering av klimatprojekt, om dessa följande krav uppfylls:

 • Projekten måste vara Gold Standard-certifierade och spårbara i Gold Standards register.
 • Koldioxidkrediterna ska motsvara minst 100 % av det beräknade koldioxidavtrycket.
© 2024 GoClimate Sweden AB