Hur vi väljer klimatprojekt

På GoClimate prioriterar vi kvalitet och effektivitet i vårt stöd till klimatprojekt. Vår noggranna urvalsprocess baseras på följande kriterier för att säkerställa att varje projekt vi stöder verkligen bidrar till klimatförbättringar.

Certifiering: Vi kräver att en oberoende tredje part certifierar projekten, vilket garanterar att de uppfyller kontinuerligt uppdaterade och allt högre standarder.

Additionalitet: Det är avgörande att projekten inte skulle ha realiserats utan finansiering från klimatinitiativ. Denna princip garanterar att vår investering medför en reell förändring.

Verifiering: Klimatnyttan av varje projekt verifieras av en oberoende tredje part, vilket säkerställer dess effektivitet och trovärdighet.

Spårbarhet: Vi säkerställer att finansieringen är spårbar genom transparenta och öppna databaser. Detta förhindrar dubbelräkning och säkerställer projektets unikhet.

Beständighet: Projekten måste erbjuda en varaktig effekt, vilket innebär att fördelarna inte försvinner över tid.

Bidrag till hållbar utveckling: Utöver de direkta klimatfördelarna ska projekten även bidra till hållbar utveckling, som att skapa arbetstillfällen eller bidra till renare luft. Det är viktigt att projekten inte bidrar till negativ social utveckling där de genomförs.

På GoClimate fokuserar vi på att stödja de bästa klimatprojekten. Vi har valt att enbart arbeta med projekt som är certifierade av Gold Standard. Detta beror på att vi anser att Gold Standard har de strängaste och bästa kraven för klimatprojekt.

Vad gör Gold Standard så speciellt?

Stränga Krav: Gold Standard har striktare regler jämfört med andra standarder. De ser till att projekten verkligen behöver pengarna för att kunna genomföras och fortsätta göra skillnad.

Fokus på 1,5-gradersmålet: Projekten som stöds av Gold Standard är de som hjälper oss att nå våra globala klimatmål. Detta innebär att de inte stödjer projekt som är kopplade till fossila bränslen eller kärnenergi.

Uppdaterade Krav: Gold Standard uppdaterar regelbundet sina krav för att säkerställa att pengarna används där de gör mest nytta för klimatet.

Vår slutsats är att stödja Gold Standard-certifierade projekt är det bästa sättet att göra skillnad just nu. Men vi är öppna för att ändra vår inriktning om vi hittar andra sätt att göra ännu större klimatnytta i framtiden.

Hör gärna av dig på [email protected] om du tycker det är något vi missat, vi är alltid öppna för att lära oss mer!

Klimatprojekt som minskar växthusgaser i atmosfären

Projekt som fokuserar på att minska växthusgaser i atmosfären kan indelas i två huvudtyper: naturprojekt och tekniska projekt.

3.1 Naturprojekt

Dessa projekt inkluderar trädplantering och bevarande av befintliga skogar. De är starkt uppmuntrade av ledande klimatinitiativ som Science Based Targets och Exponential Roadmap, och är kritiska för att hantera klimatkrisen och den kanske ännu större krisen inom biologisk mångfald. Träd är en beprövad metod för att fånga upp koldioxid och kräver ingen ny teknik eller kostnadssänkande innovationer för att vara effektiva.

3.1.1 Anledningen till att vi inte stöttar denna typ av projekt (än)

Trots vår tro på dessa projekt, finns det komplexiteter kring markanvändning och biologins varaktighet som måste hanteras. Frågor som markens alternativa användning, trädsortens lämplighet, och trädens tillväxt under förändrade klimatförhållanden är viktiga. Det finns också en osäkerhet kring hur länge koldioxiden faktiskt stannar lagrad i träden. Dessutom har många tidigare trädprojekt inte levt upp till sina kvalitetsförväntningar. Dyrare kostnader per ton växthusgas jämfört med emissionsminskande projekt är en annan utmaning.

3.2 Tekniska projekt

Enligt IPCC är det nödvändigt att avlägsna stora mängder koldioxid från atmosfären under de kommande åren. Tekniska projekt, eller ”removals”, är ett snabbt växande och spännande område där många företag konkurrerar om att utveckla de mest effektiva och kostnadseffektiva metoderna. ClimeWorks använder t.ex jättefläktar liknande tekniska träd, och andra företag skapar biokol för att lagra i marken. Den här typen av projekt övervakas och utvärderas kontinuerligt av flera initiativ.

3.2.1 Anledningen att vi inte stöttar denna typ av projekt (än)

I nuläget är kostnaden för att avlägsna en ton CO2e från atmosfären med dessa metoder extremt hög, till exempel kostar ClimeWorks omkring 1200 dollar per ton CO2e. Billigare alternativ inkluderar biokol, men de är fortfarande kostsamma. Kritiker menar att dessa tekniker har svårigheter att skalas upp till nödvändiga nivåer och kan distrahera från den viktigaste uppgiften att minska utsläppen. Dessutom innebär betalning till privata företag en brist på transparens och tredjepartscertifiering av klimatnyttan.

Vi är dock övertygade om att utvecklingen av den här typen av projekt är nödvändiga och är spända på att se hur marknaden växer!

Hör gärna av dig på [email protected] om du tycker det är något vi missat, vi är alltid öppna för att lära oss mer!

Projekt som bidrar till minskade utsläpp

Detta är del tre i vår artikelserie om hur vi tänker kring de klimatprojekt som vi stöttar. Denna del handlar om klimatprojekt som bidrar till minskade utsläpp.

Den här artikeln handlar om de projekt som bidrar till minskade utsläpp och omfattar de projekt som GoClimate huvudsakligen stödjer idag. Kategorin inkluderar till exempel energieffektiva spisar som minskar behovet av ved och därmed skogsskövling. Det finns även projekt inom förnybar energi som reducerar behovet av kolkraftverk och såna som hanterar skadlig metangas genom att omvandla den till elektricitet, vilket ersätter fossila energikällor. Fler exempel på dessa klimatprojekt finns tillgängliga här.

2.1 Varför vi stöttar den här typen av projekt

Det råder vetenskaplig enighet om att det är brådskande att minska världens utsläpp. Därför är det rimligt att i dagsläget när det finns så mycket kvar att göra här helt enkelt fokusera på att stötta projekt som minskar världens utsläpp.

2.1.1 Tekniken är redan här

För att minska utsläppen krävs både kapital och teknikspridning. Den nödvändiga tekniken för att klara klimatförändringarna finns till stor del redan, men behöver spridas, finansieras och implementeras. Den typ av klimatfinansiering som vi, våra medlemmar och kunder bidrar med spelar en stor roll här, det är precis det här som behövs för att få fart på omställningen. Men det är inte bara en fråga om att investera pengar, projekten måste vara effektiva och väl genomtänkta också.

2.2 Utmaningar med dessa typ av projekt

Projektens klimatnytta beräknas ofta utifrån hypotetiska scenarion, vilket kan vara problematiskt. Ändrade subventioner, normer och kunskapsnivåer kan påverka projekten över tid. Vissa projekt kanske inte längre behöver stöd tack vare teknisk utveckling och prisnedgångar inom förnybar energi. Klimatfinansieringens roll är dock avgörande. Det har historiskt bidragit till skalfördelar och prisreduktioner, vilket gjort att vissa projekt inte längre behöver samma stöd. För att hantera dessa dynamiska faktorer kan man välja att stötta nyare projekt eller specifika årtal.

Trots komplexiteten i dessa projekt är vi övertygade om att de kan stödjas på ett effektivt sätt, framförallt om man väljer rätt typ av projekt att stötta.

2.3 Projekt vi i Inte stöttar inom denna kategori

I denna kategori finns projekt som vi anser vara mindre effektiva eller problematiska. Till exempel stöttar vi inte uppbyggnaden av storskaliga vattenkraftverk, eftersom de kräver stora markområden och kan ha negativ inverkan på både miljö och lokalsamhällen.

Nya förnybara energiprojekt i länder som inte finns på FN:s lista över de minst utvecklade länderna blir inte heller certifierade enligt den standarden – Gold Standard – som vi håller oss till.. Dessa projekt bedöms ofta inte behöva ekonomiskt stöd i samma utsträckning längre som de gjorde tidigare. 

Det är dock viktigt att förstå klimatkrediternas marknad och hur de påverkar projektens livslängd och finansiering. Vi stödjer fortfarande vissa energiprojekt som inte skulle bli certifierade idag, för om vi slutar stötta vissa projekt som blivit certifierade för att klimatfinansiering bedömde behövas tidigare kan det underminera förtroendet för klimatkreditmarknaden och göra det svårare för framtida projekt att få finansiering.

Vi stöttar inte heller lokala projekt i Sverige, eftersom landet redan har tillgång till finansiering och relativt låga klimatutsläpp jämfört med andra regioner. Vår strategi är att stödja projekt där de kan ha störst positiv klimatpåverkan. Även om projekt som solcellsstöd i Sverige kan vara fördelaktiga, gör finansiering större nytta när de används i andra länder som exempelvis har högre mix av fossila elkällor i sin elmix.

Hör gärna av dig om du tycker det är något vi missat, vi är alltid öppna för att lära oss mer!

Klimatorganisationer som påverkar samhället

Detta är del två i vår artikelserie om hur vi tänker kring de klimatprojekt som vi stöttar. Denna del handlar om klimatorganisationer som påverkar samhället.

Det finns många organisationer som försöker stoppa klimatförändringarna genom att påverka samhället på olika sätt, exempelvis genom att ta fram politiska förslag, genom att anordna demonstrationer eller genom lobbying. Vi på GoClimate arbetar själva för systemförändringar precis som andra klimatorganisationer i den här kategorin, men vi själva stöttar också vissa andra organisationer så som Klimatriksdagen (Sverige) och Shado (UK). 

Vi väljer att stödja organisationer där även små bidrag kan göra stor skillnad, vilket säkerställer att våra bidrag ger det som kallas för additionell klimatnytta. Det innebär att vi vill att våra pengar ska bidra till klimatnytta som inte hade uppstått om vi inte hade bidragit med pengarna.

Dessutom ger vi stöd till projekt och individer där vårt bidrag, förutom att ge direkt klimatnytta, också indirekt bidrar till att vi får mer medel för ytterligare klimatarbete. Ett exempel skulle kunna vara sponsring av en klimatkonferens med 10 000 kr, vilket inte bara skapar direkt klimatnytta utan även attraherar företagskunder som bidrar med ytterligare 20 000 kr till klimatprojekt, vilket effektivt mer än dubblar klimatnyttan för de investerade pengarna.

Att stötta samhällspåverkande organisationer är komplext. Vi vill inte stötta någon konkret partipolitik och stöttar inte specifika politiska partier. Men vi anser att det är avgörande att visa, bland annat genom debattartiklar, för politiker att klimatkrisen är brådskande och att politiska lösningar är en väsentlig del av svaret.

När vi stödjer olika klimatorganisationer anser vi att det är viktigt att noggrant utvärdera dem och försöka räkna på nyttan de gör, något som vi tycker att organisationen Giving Green gör på ett bra sätt. Utmaningen med att utvärdera dessa organisationer ligger i hur man beräknar vilken klimatnytta som organisationerna gör i ton koldioxid. Giving Green använder en metod där de räknar baklänges utifrån tidigare uppnådda resultat och gör en rad antaganden kring hur stor del av resultatet för en specifik åtgärd är tack vare organisationen.

Ett förenklat exempel: En organisation driver ett politiskt förslag som leder till att USA minskar sina utsläpp med 1 %. När förslaget genomförs motsvarar 1 % av USAs årliga utsläpp otroliga 63 miljoner ton CO2e. För att beräkna organisationens andel av detta kan man anta att organisationen påskyndade förslaget med 6 månader. Detta innebär att organisationen kan ha bidragit till 31,5 miljoner ton CO2e klimatnytta på ett halvår. Om organisationen uppnådde detta med en budget på 10 miljoner dollar, innebär det att varje dollar bidragit till att eliminera 3,2 ton CO2e, vilket motsvarar en kostnad på 0,3 dollar per ton CO2e. Detta är ett kostnadseffektivt resultat, men beräkningen innehåller också en delosäkerheter.

1.1 Anledningen till att vi inte uteslutande stöttar sådana här projekt

Vi tror att det är möjligt att åstadkomma stor klimatnytta genom dessa typer av organisationer. Faktum är att det kan vara ett av de mest kostnadseffektiva sätten att göra klimatnytta på. Som exempel ger artikelförfattaren själv 50 % av sina donationer till GeEffektivts rekommenderade klimatorganisationer och 50 % till GoClimates mätbara och certifierade klimatprojekt.

1.1.1 Osäkerhet i antagandena

Trots detta finns det osäkerheter i dessa beräkningar. Det är inte alltid säkert att organisationen faktiskt bidragit eller att de skulle kunna göra mer nytta med ytterligare finansiering. Vi är dock starka förespråkare för att försöka utvärdera nyttan, även om det innebär utmaningar. Effektiviteten i välgörenhetsorganisationer kan variera enormt, så vi rekommenderar att man stödjer organisationer som GeEffektivt och Giving Green framhåller.

1.1.2 Per definition politiska

Dessutom innebär stöd till vissa förslag som drivs av dessa organisationer ofta en politisk ställningstagande. Detta kan vara problematiskt för vissa av våra företagskunder. Därför är det viktigt att vara medveten om dessa aspekter när man stöttar politiskt påverkande organisationer.

1.1.3 Mätbarhet

Vi på GoClimate värderar att kunna specificera den exakta klimatnyttan som varje bidrag ger. Vi har sett att både individer och företag uppskattar spårbarhet och är villiga att bidra mer när de vet exakt vad deras pengar åstadkommer. Därför fokuserar vi på klimatprojekt där nyttan är mätbar, tydlig, tredjepartsgranskad och transparent redovisad.

Vi anser också att det finns en styrka i att varje individ och företag kan ta ansvar för sina egna utsläpp. Detta innebär att de som släpper ut mer koldioxid bör bidra mer till klimatarbetet. Om någon har orsakat 10 ton CO2e i utsläpp under ett år, bör de betala proportionellt mer än den som endast har orsakat 1 ton CO2e. Denna princip ställer höga krav på mätbarheten hos de klimatprojekt som vi stöttar och det är alltså inte alls säkert att en specifik summa pengar kommer att förebygga eller neutralisera en exakt mängd CO2e framåt genom dessa organisationer.

Detta perspektiv leder till en jämförelse mellan att donera till organisationer som arbetar med bredare samhällsfrågor, som Röda Korset eller Rädda Barnen, och att investera i specifika, certifierade klimatprojekt. Genom att bidra till de senare köper man inte bara en generell god gärning, utan även specifik och mätbar klimatnytta.

Det är dock viktigt att betona att osäkerhet finns i alla typer av klimatprojekt. När det gäller de projekt vi diskuterar här kan osäkerheten och spårbarheten vara särskilt stor, trots att den potentiella nyttan också kan vara mycket betydande.

Hör gärna av dig på [email protected] om du tycker det är något vi missat, vi är alltid öppna för att lära oss mer!

Håll utkik efter nästa del i denna artikelserie som kommer att handla om klimatprojkekt som bidrar till minskade utsläpp. 

Populär miljöbonus gör att Edges personal minskar sina utsläpp

Mia Border, landskapsarkitekt på Edge och en drivkraft inom hållbarhet.

Landskapsarkitekterna och ingenjörerna Edge vill uppmuntra sina anställda att tänka på sitt klimatavtryck när de reser. Därför får alla en bonus när de väljer miljövänliga transportsätt, något som utnyttjats av över tre fjärdedelar av personalen.

I en tid av klimatkris är det nödvändigt att agera. Genom vår miljöbonus vill vi uppmuntra och underlätta för våra medarbetare att leva mer klimatsmart, vilket även medför hälsofördelar”, säger Mia Border, landskapsarkitekt på Edge och en drivkraft inom hållbarhet.

I Lokstallsområdet i Kirseberg, Malmö, finner man Edge, ett företag bestående av landskapsarkitekter och ingenjörer som är dedikerad till att utforma framtidens landskap och stadsrum. Kända för sin starka inriktning på hållbarhet, är Edges filosofi grundad i att lämna varje plats de arbetar med i ett bättre skick än de fann den.

Landskapssarkitekten Mia Border delar insikter om Edge’s vision: ”Vårt arbete kretsar kring medvetna val för en hållbar framtid, där vi kombinerar vision med välvilja för att gynna både individer och samhället.”

Edge skiljer sig från andra byråer genom sin omfattande strategi för hållbarhet, som inte bara speglas i deras projekt utan också i företagskulturen. De har implementerat en omfattande miljöpolicy för tjänsteresor, prioriterande tåg, buss, och samåkning framför flyg. Dessutom har de infört unika klimatförmåner för sina medarbetare. Dessa inkluderar ersättning för tjänsteresor med cykel samt en särskild miljöbonus. Denna bonus belönar anställda som väljer miljövänliga transportsätt och har använts av över tre fjärdedelar av personalen.

Vill uppmuntra medarbetare att leva mer klimatsmart

Border förklarar syftet bakom miljöbonusen: ”I en tid av klimatkris är det nödvändigt att agera. Genom vår miljöbonus vill vi uppmuntra och underlätta för våra medarbetare att leva mer klimatsmart, vilket även medför hälsofördelar.” Denna inställning är en del av Edge’s större åtagande att vara klimatneutralt senast 2030, ett löfte som ingår i det globala initiativet LFM30.

Det är inte bara Edge’s projekt som speglar deras hållbarhetsfokus, utan även deras interna kultur och policyer. Deras ansträngningar att minska företagets klimatavtryck har inte bara lett till en starkare teamkänsla bland personalen, utan också till uppskattning och erkännande inom branschen. Medarbetarna känner stolthet över att vara en del av ett företag som tar konkreta steg mot en hållbar framtid och detta engagemang genomsyrar hela organisationen.

Trots de ekonomiska och administrativa kostnaderna som följer med att erbjuda dessa klimatförmåner, ser Edge dem som väsentliga för att driva samhället mot en hållbar framtid. Genom sitt engagemang för hållbarhet, både i sina projekt och interna policyer, står Edge som ett lysande exempel på hur företag kan spela en aktiv roll i att skapa en mer hållbar värld.

Läs mer om, och inspireras av, Edges miljöarbete här!

“Att jobba hållbart kräver att våga testa nya alternativ och utforska banbrytande lösningar”

Olle Sundemo, VD på Undersåkers Snickeri.

Undersåkers Snickeri, ett mångsidigt byggföretag i Jämtland, jobbar aktivt för att förenkla byggandet av hållbara hus. Företaget erbjuder en rad tjänster som sträcker sig från renovering och finsnickeri till nybyggnation och projektering av lågenergihus.

Genom att prioritera enkla materialval och medvetenhet om deras CO2-avtryck, vill Undersåkers Snickeri visa byggbranschen hur små beslut kan bidra till stora positiva förändringar för planeten.

Vi har pratat med Olle Sundemo, VD på Undersåkers Snickeri, om företagets hållbarhetsarbete. Olle berättar om hur Anders och Tore Mattsson, två av företagets hantverkare, fokuserar på att renovera och restaurera kök, fönster, dörrar och möbler som annars skulle kastas. Företaget värmer upp sin lokal med hyvelspån och spillmaterial och minimerar sitt avfall genom att endast ha en liten soptunna för plast och plåt. För att ytterligare minska klimatpåverkan har de bytt ut dieselbilar mot elbilar, optimerat sin logistik för att minska transporter och strävar efter att minimera icke-återvinnbart avfall. De fokuserar även på att ersätta material med högt CO2-avtryck med mer miljövänliga alternativ och inspirerar andra hantverkare att göra detsamma.

Byggbranschen står för 21 % av Sveriges utsläpp

Med byggbranschens ansvar för cirka 21% av Sveriges totala växthusgasutsläpp enligt Boverket, är hållbart byggande en viktig del i att minska utsläppen. Som ett mindre byggföretag står Undersåkers Snickeri inför utmaningen att hitta nya hållbara lösningar inom ramen för kundens budget.

”Att jobba hållbart kräver därför att våga testa nya alternativ och utforska banbrytande lösningar”, berättar Olle Sundemo.

Ett av företagets huvudprodukter, träfiberisolering, är helt baserad på återvunnet material och har potential att göra enorm skillnad för klimatet. Genom att använda träfiber i sina klimatskal minimeras energibehovet samtidigt som man binder koldioxid. Undersåkers snickeri är stolta över denna lösning, som ersätter användningen av flis för energi och istället bidrar till bättre isolering och minskat energibehov.

Målet för Undersåkers Snickeri är att leda byggbranschen mot en norm där lågenergihus byggda av naturliga material blir standard. Genom att kontinuerligt söka nya sätt att ersätta miljöskadliga material med miljövänliga alternativ hoppas de inspirera andra hantverkare att följa deras exempel. 

”Vi vill fortsätta leverera kompletta lösningar och materialleveranser för lågenergihus av naturliga material till våra kunder. Vi vill även vara en självklar partner i hållbara byggprojekt i hela Skandinavien och aktivt bidra till att alla hus som byggs i Jämtland ska vara passivhus med liten klimatpåverkan”, avslutar Olle Sundemo.

”Elbilar är bland de roligaste och mest bekväma bilarna att köra”

Anna Ståhl, grundare av Femobility.

Anna Ståhl, grundare av Femobility, har skapat en blogg med syftet att på ett lättillgängligt sätt förklara hur det fungerar att köra och ladda elbilar. Män är välkomna,  men fokus är att engagera fler kvinnor i ett område som traditionellt domineras av män.

På frågan om hur hon kom på idén att starta Femobility, delar Anna med sig av sin resa: ”Jag hade tidigare skrivit inlägg i olika Facebookgrupper och märkte att många uppskattade mitt sätt att förklara saker. Genom att starta en öppen webbsida, blev mina texter tillgängliga för alla. Jag såg även fram emot att lära mig nya saker, som att bygga webbsidor och skapa logotyper, som den nyfikna och vetgiriga person jag är.”

När det kommer till hennes engagemang för elbilar berättar Anna att hennes intresse startade 2020 när hennes bostadsrättsförening installerade laddboxar. Detta ledde till att hon övervägde att byta ut sin dieselbil mot en elbil. Efter att ha varit inställd på en laddhybrid insåg hon snart att eldrivna bilar var det enda alternativet för henne.

”Ursprungligen var det tanken på minskade utsläpp som lockade mig till elbilar. Men jag upptäckte snart alla andra fördelar med dem, såsom att de är bland de roligaste och mest bekväma bilarna att köra. Även om elbilar definitivt är ett bättre val för de som väljer att köra bil, är jag väl medveten om att de inte är utan utsläpp eller problem. I diskussioner om elbilar ligger ofta fokus på nya, dyra bilar och hur roliga de är att köra, men givetvis är fortfarande det bästa att inte köra bil alls.”

Lär dig mer om elbilar via Annas blogg Femobility!

Så här tänker vi på GoClimate om finansiering av klimatprojekt

För oss på GoClimate är det otroligt viktigt att vi maximerar klimatnyttan av de pengar till klimatprojekt som våra medlemmar och företagskunder bidrar med.

Vi har därför börjat skriva på en artikelserie för att gå igenom hur vi tänker kring det här för att kunna göra så mycket klimatnytta som möjligt.

Först, en kort disclaimer: Vi är medvetna om att klimatfinansiering är en del av en större helhet, som inkluderar beteendeförändringar och systemförändringar. Vi arbetar med tre huvudområden: drivande av systemförändringar, främjande av beteendeförändringar för minskning av utsläpp och att finansiera klimatprojekt. Men denna artikelserie kommer handla om klimatprojekten och hur vi väljer dem.

Vi börjar med en överblick, det finns nämligen många olika typer av initiativ att stötta om man vill göra klimatnytta med sina pengar:

  • Projekt som påverkar samhället: Det finns många initiativ som arbetar för en större förändring i samhället, allt ifrån politiska organisationer och festivaler till gräsrotsinitativ och ungdomsrörelser. Vi försöker stötta projekt där våra bidrag är ’additionella’, det vill säga bidrar till klimatnytta som annars inte skulle ske. Detta område är komplext och kräver noggrann utvärdering av organisationernas effektivitet om man ska maximera klimatnyttan som pengarna gör. Trots utmaningarna att kvantifiera den framtida nytta som mer finansiering kan göra här, tror vi starkt på att stödja vissa av dessa typer av organisationer och initiativ för att uppnå större förändringar på samhällsnivå.
  • Projekt som minskar utsläpp: Detta är huvudtypen av projekt vi stöttar och det man som medlem eller företagskund bidrar till för varje ton man hjälper till att ta bort eller för varje klimatkredit man köper som det också heter. Det omfattar stöd till projekt som bidrar till minskade koldioxidutsläpp, till exempel genom energieffektiva spisar eller projekt inom förnybar energi. Vi ser dessa projekt som kritiska eftersom de bidrar till att minska utsläppen – vilket är det viktigaste för oss som samhälle att göra just nu. Vi är dock medvetna om att dessa projekt inte är perfekta och att deras klimatnytta ibland kan vara svår att kvantifiera speciellt när man utvärderar olika framtidsscenarior i början av projektens livscykel. Det sagt så tror vi att det går att göra massor av klimatnytta i den här typen av projekt om det görs på rätt sätt.
  • Projekt som tar bort växthusgaser från atmosfären: Dessa projekt inkluderar både naturbaserade och tekniska lösningar. Naturbaserade lösningar som trädplantering och bevarande av skogar är viktiga, men också komplexa när det gäller frågor om deras beständighet, markanvändning och vad som skulle ha hänt utan klimatfinansieringen. När det gäller tekniska lösningar som koldioxidlagring, är dessa lovande men fortfarande i ett tidigt skede, i en väldigt liten skala och ofta väldigt dyra. Vi följer dock aktivt utvecklingen inom detta område och är öppna för att inkludera dem i framtiden.

Vi på GoClimate använder strikta kriterier för att välja klimatprojekt, som inkluderar certifiering, additionalitet, verifierbarhet, spårbarhet, beständighet och bidrag till hållbar utveckling. Vårt huvudsakliga fokus sedan start har varit på projekt certifierade av Gold Standard, som vi bedömer håller högst krav på klimatprojekt just nu.

Vi är alltid redo att anpassa och ompröva våra strategier för att säkerställa att våra insatser ger största möjliga klimatnytta.

I de kommande delarna av den här artikelserien kommer vi gå igenom de olika typerna av klimatprojekt ovan och olika för och nackdelar med dem. Stay tuned!

”Det känns givande att kunna ge vårt lilla bidrag till att göra planeten lite bättre.”

Michaela Bruneheim, VD för Evident Life.

Evident Life är ett ungt och helt digitalt livförsäkringsbolag med en affärsidé som fokuserar på digital innovation, datadriven verksamhet och hälsoförebyggande åtgärder. Redan från början har hållbarhet varit en grundpelare i deras utveckling, något som de aktivt integrerat i varje fas av sin tillväxt.

VD Michaela Bruneheim delar att deras mål var att ”göra rätt från start” genom att minimera deras klimatavtryck och upprätthålla en miljömässigt och socialt hållbar affärspraxis.

Evident Life engagerar sig i flera av FN:s globala hållbarhetsmål, särskilt mål 3, 5, 8 och 12. Detta inkluderar åtgärder som att uppmuntra medarbetarna att använda cykel, gång och kollektivtrafik, samt att de i sin digitala verksamhetsmodell kontinuerligt strävar efter energieffektiv teknik. Deras digitala fokus leder också till betydligt mindre pappersförbrukning, vilket de ser som en distinkt fördel jämfört med konkurrenter.

Jämställdhet är också en kärnaspekt i deras verksamhet, med strävan efter balans i könsfördelningen både operativt och på styrelsenivå. Flexibilitet i arbetstid och plats är en del av deras företagskultur, vilket de ser som avgörande för att upprätthålla en hälsosam balans i livet för deras anställda, vilket i sin tur bidrar till företagets långsiktiga framgång och hållbarhet.

Evident Life genomför årligen en klimatanalys med GoClimate, där de utvärderar och tar ansvar för sina utsläpp genom att finansiera klimatprojekt, valda genom en demokratisk process bland de anställda. Denna metod för klimatfinansiering är inte bara effektiv utan också engagerande, då den låter medarbetarna vara delaktiga i valet av projekt och se de direkta effekterna av deras bidrag, vilket Bruneheim beskriver som ett betydelsefullt sätt att bidra till en bättre planet.

“Det känns givande att kunna ge vårt lilla bidrag till att göra planeten lite bättre”, säger Michaela Bruneheim.

”Det är viktigt att komma ihåg att våra val när det kommer till resor har direkta konsekvenser på vår planet.”

Evelina Utterdahl, klimataktivist.

Evelina Utterdahl är en svensk klimataktivist och förespråkare för hållbart resande. Hon väljer helt bort flyget och fokuserar istället på att utforska världen genom mer miljövänliga transportmedel och inspirerar med sin plattform andra att göra mer hållbara val.

”Att flyga är inte ett alternativ för mig, jag fokuserar istället på att utforska skönheten i mitt närområde och Sverige som helhet. Det är så mycket vackert i vårt land som jag ännu inte upplevt. När jag väl känner för att upptäcka platser utanför Sverige, drömmer jag om tågäventyr eller roadtrips med elfordon genom Europa tillsammans med min familj. Jag ser även små äventyr, som att besöka en ny restaurang i min stad, som en form av resande.”

Hennes omställning till ett hållbart sätt att resa började med en ögonöppnande insikt:

”År 2018 stötte jag på en artikel som påtalade den stora mängden koldioxidutsläpp från flygresor. När jag insåg hur enorm påverkan en enkel flygresa kan ha, beslutade jag mig för att sluta flyga helt. Jag kunde inte motivera nöjet av att flyga med de allvarliga konsekvenser det har på vår planet och dess invånare.”

Tipset: Testa att vara flygfri under ett par år

Hon vill också belysa hur våra val när det gäller resande påverkar vår omvärld:

”Det är viktigt att komma ihåg att våra val när det kommer till resor har direkta konsekvenser på vår planet. Många i världen har aldrig ens flugit och det är faktiskt bara en liten procent som flyger regelbundet. Vi i Europa har den lyxen att vi kan utforska så många fantastiska platser via hållbara resesätt, som tåg eller samåkning.”

Och för dem som är redo att ta steget mot ett mer hållbart resande tipsar Evelina om att prova att vara flygfri i ett par år.

”Ge dig själv chansen att upptäcka de underbara hållbara alternativ som finns. När du väl testar dessa alternativ, kommer tanken på flygfritt resande kännas mindre överväldigande. Till exempel, om du är osäker på hur man reser med tåg, finns det Facebook-grupper (kolla tex in Tågsemester) och resespecialister som kan guida dig.”


Följ Evelina på Instagram för att ta del av hennes liv som genomsyras av kärlek och  hänsyn till både vår planet och människorna som bor där!