EU-valet avgörande om Sverige ska bli världsledande

voting

För att lyckas med att bli världsledande inom klimatomställningen behöver vi i näringslivet ett EU som sätter klimatet först.

Klimatomställningen innebär enorma möjligheter för svenska företag och deras anställda. På samma sätt som Sverige blev världsledande inom digitaliseringen – mycket tack vare modiga politiska beslut och stora investeringar – har vi nu samma möjlighet att ta en position längst fram i klimatomställningen.

För att lyckas med detta behöver vi ett EU som sätter klimatet först. Vi behöver politik och politiker som förstår vikten av långsiktiga klimatmål och som inte backar för att genomföra enligt vetenskapen helt nödvändiga förändringar. Vi behöver en tydlig och ambitiös klimatpolitik på europeisk nivå, med bindande mål och skarpa åtgärder som driver på innovation och investeringar.

Genom ett EU som sätter klimatet först kan vi uppnå:

  1. Förbättrad internationell konkurrenskraft: Genom att EU driver en stark klimatpolitik kan svenska företag vara med och bli först även på andra internationella marknader som prioriterar hållbarhet. Vi vet att en omställning behövs, och vi vet därför att marknader för klimatsmarta lösningar kommer att växa kraftigt. Ett EU som sätter klimatet först kan hjälpa svenska företag att möta dessa krav, bli först på de växande marknaderna och därför stärka sin position globalt.
  2. Ökad investering i forskning och utveckling: En ambitiös klimatpolitik kan leda till ökade investeringar i forskning och utveckling av nya teknologier. Detta gynnar svenska företag som är ledande inom innovation, och kan skapa nya affärsmöjligheter inom områden som grön energi, hållbar transport och cirkulär ekonomi.
  3. Skapande av gröna jobb: Genom att främja hållbara industrisektorer kan EU bidra till skapandet av nya jobb inom den gröna ekonomin. Detta innebär fler arbetstillfällen inom områden som förnybar energi, energieffektivisering och miljöteknik, vilket är positivt för både ekonomin och arbetsmarknaden i Sverige.
  4. Riskminimering och framtidssäkring: Klimatförändringar utgör en stor risk för många industrier, från jordbruk till fastigheter och försäkring. Genom att EU sätter klimatet först och arbetar för att minska klimatförändringarnas påverkan kan svenska företag minska sina egna risker och framtidssäkra sina verksamheter.
  5. Förbättrad folkhälsa och livskvalitet: En stark klimatpolitik leder till renare luft, vatten och mark, vilket förbättrar folkhälsan. Detta minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten bland anställda, vilket är fördelaktigt för företag. Dessutom skapar en bättre livskvalitet en attraktiv arbets- och livsmiljö, vilket kan hjälpa till att attrahera och behålla internationella talanger.
  6. Regelverk och standardisering: Ett EU som sätter klimatet först kan införa fler långsiktiga gemensamma regelverk för hållbarhet, vilket underlättar för svenska företag att verka på den europeiska marknaden. Detta skapar även en mer rättvis spelplan för de företag som redan idag har kommit långt i omställningen.
  7. Ökad resiliens mot klimatkriser: Genom att fokusera på klimatåtgärder kan EU bidra till att bygga resiliens mot klimatrelaterade kriser som extremväder och naturkatastrofer. Detta skyddar inte bara miljön utan även företagens tillgångar och infrastruktur.

Ett EU som prioriterar klimatet innebär också stöd och incitament för företag som vågar satsa på hållbara lösningar. Genom att investera i gröna teknologier och förnybar energi kan vi skapa nya jobb och stärka vår konkurrenskraft på den globala marknaden. För svenska företag innebär detta möjligheter att leda utvecklingen inom allt från energiproduktion och transport till byggindustri och jordbruk.

Men det handlar inte bara om ekonomiska vinster. En stark klimatpolitik på EU-nivå är också avgörande för att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Klimatförändringarna är en akut global utmaning som kräver gemensamma insatser, och EU har potentialen att vara en kraftfull aktör i detta arbete. Genom att sätta klimatet högst på agendan kan vi minska vår klimatpåverkan och bidra till att uppnå de globala klimatmålen.

Därför uppmanar vi alla svenska företag att stödja denna vision och arbeta tillsammans för att säkerställa att klimatfrågan får den plats den förtjänar i EU-politiken.

Tillsammans kan vi påverka och driva förändring. Genom att rösta i EU-valet och välja politiker som prioriterar klimatet, kan vi bidra till att forma ett EU som banar väg för en hållbar framtid.

Låt oss ta vara på denna möjlighet och visa att Sverige kan och vill vara en ledande kraft i klimatomställningen. För våra företags skull, för våra anställdas skull, och för våra barns och barnbarns skull. Rösta för klimatet den 9 juni.

Dela denna text vidare i dina kanaler – tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs mer i vår guide ”EU-valet och klimatet”

Så här röstar du

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *