Unconventional Ventures är Europas första impact-fond som fokuserar på underrepresenterade grundare

Nora2
Nora Bavey, Unconventional Ventures (UV)

Nora Bavey, en engagerad trebarnsmamma och tidigare edtech-grundare, bytte bana till att bli en framstående impact-investerare för fyra år sedan. ”Jag bestämde mig för att bli den investerare jag själv hade hoppats träffa under min egen fundraising,” säger Nora.

Unconventional Ventures (UV) grundades i Danmark 2018 och är Europas första impact-fond som fokuserar på underrepresenterade grundare (identifierade som kvinnor, LGBTQ+, POC och/eller invandrare) som bygger skalbara teknikföretag som fokuserar på impactlösningar.

”Vi gillar att se att grundarteamet har en djup förståelse för det specifika problemet”

När det gäller urvalsprocessen för att välja företag att investera i har UV en tydlig strategi. Företagen måste först och främst ha fokus på impact i sin affärsmodell, med inriktning på klimat eller sociala lösningar.

För det andra måste grundarna tillhöra en historiskt sett underfinansierad grupp.

”Vi gillar att se att grundarteamet har en djup förståelse för det specifika problemet, antingen genom egna erfarenheter eller genom någon nära dem,” förklarar Nora.

Detta säkerställer att lösningarna kommer från personer med en djup förståelse för problemet, dess sammanhang och beroenden, och har en stark drivkraft att utveckla effektiva lösningar.

Stor potential för investeringar i klimatlösningar

Inom området klimatlösningar ser Nora lovande trender.

”Det är fantastiskt att se att impact-investeringar är ett snabbt växande segment inom den finansiella industrin över hela världen,” noterar hon.

Denna tillväxt är tydlig i Norden, där över 100 miljarder euro investerades i impact-tech-företag mellan 2017-2021.

”Mer än 70% av detta tilldelades de som hanterar FN SDG nummer 13, Klimatåtgärder, men det finns fortfarande en stor outnyttjad potential i impact-investeringar med många potentiella framtida vinnare längs resan,” påpekar Nora.

Nora ser stora brister i nuvarande investeringsmetoder, särskilt när det gäller att erkänna potentialen i att kombinera mångfald och påverkan.

”Få är öppna för att acceptera det faktum att team med en hög grad av perspektiv leder till högre nivåer av innovation och att de också har visat sig generera större avkastning,” säger Nora.

Letar efter nya underrepresenterade grundare

Unconventional Ventures kommer i år att lansera sin sjätte årliga rapport om finansieringsgapet både i Norden och globalt.

”Vi har beslutat att skapa vårt eget dataset för att visualisera gapet,” avslöjar hon. “Om du känner en underrepresenterad grundare som bygger en tech startup, tipsa dem om att delta i vår undersökning som lanseras i mitten av september!

För de som är intresserade av att utforska hur vi kan använda kultur och teknik för att driva meningsfull påverkan, bjuder Unconventional Ventures in till en del av sitt ekosystem för första gången på House of Culture i Köpenhamn den 10 september.

Läs mer om Unconventional Ventures här.

EU-valet avgörande om Sverige ska bli världsledande

voting

För att lyckas med att bli världsledande inom klimatomställningen behöver vi i näringslivet ett EU som sätter klimatet först.

Klimatomställningen innebär enorma möjligheter för svenska företag och deras anställda. På samma sätt som Sverige blev världsledande inom digitaliseringen – mycket tack vare modiga politiska beslut och stora investeringar – har vi nu samma möjlighet att ta en position längst fram i klimatomställningen.

För att lyckas med detta behöver vi ett EU som sätter klimatet först. Vi behöver politik och politiker som förstår vikten av långsiktiga klimatmål och som inte backar för att genomföra enligt vetenskapen helt nödvändiga förändringar. Vi behöver en tydlig och ambitiös klimatpolitik på europeisk nivå, med bindande mål och skarpa åtgärder som driver på innovation och investeringar.

Genom ett EU som sätter klimatet först kan vi uppnå:

  1. Förbättrad internationell konkurrenskraft: Genom att EU driver en stark klimatpolitik kan svenska företag vara med och bli först även på andra internationella marknader som prioriterar hållbarhet. Vi vet att en omställning behövs, och vi vet därför att marknader för klimatsmarta lösningar kommer att växa kraftigt. Ett EU som sätter klimatet först kan hjälpa svenska företag att möta dessa krav, bli först på de växande marknaderna och därför stärka sin position globalt.
  2. Ökad investering i forskning och utveckling: En ambitiös klimatpolitik kan leda till ökade investeringar i forskning och utveckling av nya teknologier. Detta gynnar svenska företag som är ledande inom innovation, och kan skapa nya affärsmöjligheter inom områden som grön energi, hållbar transport och cirkulär ekonomi.
  3. Skapande av gröna jobb: Genom att främja hållbara industrisektorer kan EU bidra till skapandet av nya jobb inom den gröna ekonomin. Detta innebär fler arbetstillfällen inom områden som förnybar energi, energieffektivisering och miljöteknik, vilket är positivt för både ekonomin och arbetsmarknaden i Sverige.
  4. Riskminimering och framtidssäkring: Klimatförändringar utgör en stor risk för många industrier, från jordbruk till fastigheter och försäkring. Genom att EU sätter klimatet först och arbetar för att minska klimatförändringarnas påverkan kan svenska företag minska sina egna risker och framtidssäkra sina verksamheter.
  5. Förbättrad folkhälsa och livskvalitet: En stark klimatpolitik leder till renare luft, vatten och mark, vilket förbättrar folkhälsan. Detta minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten bland anställda, vilket är fördelaktigt för företag. Dessutom skapar en bättre livskvalitet en attraktiv arbets- och livsmiljö, vilket kan hjälpa till att attrahera och behålla internationella talanger.
  6. Regelverk och standardisering: Ett EU som sätter klimatet först kan införa fler långsiktiga gemensamma regelverk för hållbarhet, vilket underlättar för svenska företag att verka på den europeiska marknaden. Detta skapar även en mer rättvis spelplan för de företag som redan idag har kommit långt i omställningen.
  7. Ökad resiliens mot klimatkriser: Genom att fokusera på klimatåtgärder kan EU bidra till att bygga resiliens mot klimatrelaterade kriser som extremväder och naturkatastrofer. Detta skyddar inte bara miljön utan även företagens tillgångar och infrastruktur.

Ett EU som prioriterar klimatet innebär också stöd och incitament för företag som vågar satsa på hållbara lösningar. Genom att investera i gröna teknologier och förnybar energi kan vi skapa nya jobb och stärka vår konkurrenskraft på den globala marknaden. För svenska företag innebär detta möjligheter att leda utvecklingen inom allt från energiproduktion och transport till byggindustri och jordbruk.

Men det handlar inte bara om ekonomiska vinster. En stark klimatpolitik på EU-nivå är också avgörande för att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Klimatförändringarna är en akut global utmaning som kräver gemensamma insatser, och EU har potentialen att vara en kraftfull aktör i detta arbete. Genom att sätta klimatet högst på agendan kan vi minska vår klimatpåverkan och bidra till att uppnå de globala klimatmålen.

Därför uppmanar vi alla svenska företag att stödja denna vision och arbeta tillsammans för att säkerställa att klimatfrågan får den plats den förtjänar i EU-politiken.

Tillsammans kan vi påverka och driva förändring. Genom att rösta i EU-valet och välja politiker som prioriterar klimatet, kan vi bidra till att forma ett EU som banar väg för en hållbar framtid.

Låt oss ta vara på denna möjlighet och visa att Sverige kan och vill vara en ledande kraft i klimatomställningen. För våra företags skull, för våra anställdas skull, och för våra barns och barnbarns skull. Rösta för klimatet den 9 juni.

Dela denna text vidare i dina kanaler – tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs mer i vår guide ”EU-valet och klimatet”

Så här röstar du

”Jag önskar att alla visste hur otroligt enkelt det är att göra en stor insats genom att bara flytta pengar.”

Ingmar Rentzhog
Ingmar Rentzhog på mediaplattformen We Don’t Have Time berättar om kampanjen #MoveTheMoney.

Att ha koll på pengarna är en av de viktigaste åtgärderna ett företag kan vidta för att minska sin klimatpåverkan. Vi har pratat med Ingmar Rentzhog på mediaplattformen We Don’t Have Time, som arbetar för climate action och driver frågan om hur man kan göra skillnad för klimatet genom att flytta sina pengar.

“Det som många företag inte tänker på är att deras största klimatavtryck inte kommer från den egna verksamheten, utan från företagets bankkonton och pensionsfonder för sina anställda samt från andra finansiella investeringar. Detta gäller naturligtvis inte företag inom exempelvis stål- och betongindustrin, men för många andra företag är det faktiskt pengarna som är boven,” säger Ingmar Rentzhog, We Don’t Have Time.

Ingmar hänvisar till den senaste Carbon Bankroll-rapporten, som visar att de totala koldioxidutsläppen för vissa företag inom tjänste- och ICT-sektorerna skulle mer än dubblas om utsläpp från kontanter på banken inkluderades.

“Den viktigaste orsaken är nog att kunskapen om pengars klimatpåverkan är alldeles för låg, både hos företag, politiker och privatpersoner. Det är därför We Don’t Have Time har lanserat kampanjen Move The Money, för att skapa uppmärksamhet och ökad kunskap om detta. Ju fler stora etablerade institutioner som flyttar sina pengar bort från företag som vägrar att ställa om, desto mer öppnas det upp för politisk reglering. Det är mycket lättare för politiker att reglera något när inte stora finansiella institutioner har ekonomiskt intresse i den aktiviteten,” fortsätter Ingmar Rentzhog.

Ingmar Rentzhogs tre bästa tips till dig som vill klimatsäkra ditt företags hantering av pengar: 

  1. Gör företagets kassa hållbar genom att flytta pengarna till en bank som har fasat ut eller snart ska fasa ut utlåning och investeringar i fossila bränslen.
  2. Gör samma sak med dina anställdas pensionsfonder.
  3. Kommunicera brett om att ni har gjort detta och varför det är så viktigt.

På wedonthavetime.org/movethemoney får du konkret hjälp med hur ditt företag kan gå tillväga, och där finns även en databas över hur mycket banker har investerat i fossila tillgångar.

“Jag önskar att alla insåg hur djup klimatkrisen faktiskt är och hur kort tid vi har på oss att agera för att motverka de värsta scenarierna. Jag önskar också att alla visste hur otroligt enkelt det är att göra en stor insats genom att bara flytta pengar,” avslutar Ingmar Rentzhog.

”Med GoClimate så kan vi bli CO2-transparenta och tillsammans skapa en mer hållbar colocation-bransch med ett sunt framtidstänk.”

conapto
Christoffer Linder, Sustainability Project Manager på Conapto.

Conapto erbjuder säker och flexibel datacenter-colocation samt uppkoppling till molnet  – allt med fokus på hållbarhet. Byte till förnybar el, återvinning av värme från datacenter och återvinning av elektronik är bara några av de saker som Conapto satsar på för att bli ett mer hållbart företag.

“Att prioritera hållbarhet är inte bara viktigt för Conapto, utan även för våra kunder och samhället i stort. Tack vare vårt goda samarbete med GoClimate, som möjliggör för oss att bli ännu kunnigare inom hållbarhetsfrågor, så kan vi bli CO2-transparenta och tillsammans skapa en mer hållbar colocation-bransch med ett sunt framtidstänk.”, säger Christoffer Linder, Sustainability Project Manager på Conapto.

Strävan efter att minska utsläpp

Från början av sin resa i 2008, med etableringen av datahall Stockholm 2 Syd och beslutet att satsa på hållbarhetsfrågor, har Conapto ständigt strävat efter att minska sina utsläpp. Detta åtagande har lett till ett byte från Fortum till Vattenfall 2021, vilket möjliggör användning av 100% förnybar energi från vatten och vind, samt möjligheten att matcha energianvändningen på timbasis genom Vattenfalls 24/7 matchning.

Detta system visar produktion timme för timme och ökar inte bara transparensen utan även säkerställer att Conapto kan uppfylla sitt åtagande om 100% förnybar el alla dygnets timmar, året runt – förutom vid eventuella elavbrott då reservgeneratorer används. Conapto har dock sedan 2022 investerat i nya reservgeneratorer som möjliggör användning av Ecopar diesel, ett miljövänligare alternativ till traditionell diesel, vid dessa fall.

Energin i datahallarna återanvänds till värme

En annan central del av Conaptos hållbarhetsarbete är deras fokus på värmeåtervinning. Samarbetet med Stockholm Exergi och Sollentuna Energi och Miljö möjliggör återföring av restvärmen från datacenter till det lokala fjärrvärmenätet, vilket bidrar till återvunnen och kostnadseffektiv värme till exempelvis bostäder. Målet är att återanvända upp till 90% av energin som matas in i datahallarna.

Conaptos hållbarhetsinitiativ sträcker sig också till dess miljö- och energiledningssystem, som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 50001. Certifieringarna vittnar om Conaptos systematiska tillvägagångssätt för att integrera miljö- och energihantering i sin verksamhet, vilket underlättar kontinuerlig förbättring av energiprestandan. Utöver dessa åtgärder återbrukar Conapto även elektronik i samarbete med Stena Recycling, vilket har sparat över 350 000 ton CO2 sedan 2020. 

Conaptos affärsmodell är ett bra exempel på hur företag kan driva sin verksamhet på ett hållbart sätt, genom att minska sin klimatpåverkan samtidigt som de erbjuder högkvalitativa tjänster. Vi hoppas att deras integrering av klimatvänliga lösningar över hela sin verksamhet kan fungera som inspiration för andra företag inom branschen!

Ta en titt på Conaptos CO2-transparenssida för mer insikt i hur de jobbar med att reducera sina utsläpp!

“Att jobba hållbart kräver att våga testa nya alternativ och utforska banbrytande lösningar”

Olle Sundemo, VD på Undersåkers Snickeri.

Undersåkers Snickeri, ett mångsidigt byggföretag i Jämtland, jobbar aktivt för att förenkla byggandet av hållbara hus. Företaget erbjuder en rad tjänster som sträcker sig från renovering och finsnickeri till nybyggnation och projektering av lågenergihus.

Genom att prioritera enkla materialval och medvetenhet om deras CO2-avtryck, vill Undersåkers Snickeri visa byggbranschen hur små beslut kan bidra till stora positiva förändringar för planeten.

Vi har pratat med Olle Sundemo, VD på Undersåkers Snickeri, om företagets hållbarhetsarbete. Olle berättar om hur Anders och Tore Mattsson, två av företagets hantverkare, fokuserar på att renovera och restaurera kök, fönster, dörrar och möbler som annars skulle kastas. Företaget värmer upp sin lokal med hyvelspån och spillmaterial och minimerar sitt avfall genom att endast ha en liten soptunna för plast och plåt. För att ytterligare minska klimatpåverkan har de bytt ut dieselbilar mot elbilar, optimerat sin logistik för att minska transporter och strävar efter att minimera icke-återvinnbart avfall. De fokuserar även på att ersätta material med högt CO2-avtryck med mer miljövänliga alternativ och inspirerar andra hantverkare att göra detsamma.

Byggbranschen står för 21 % av Sveriges utsläpp

Med byggbranschens ansvar för cirka 21% av Sveriges totala växthusgasutsläpp enligt Boverket, är hållbart byggande en viktig del i att minska utsläppen. Som ett mindre byggföretag står Undersåkers Snickeri inför utmaningen att hitta nya hållbara lösningar inom ramen för kundens budget.

”Att jobba hållbart kräver därför att våga testa nya alternativ och utforska banbrytande lösningar”, berättar Olle Sundemo.

Ett av företagets huvudprodukter, träfiberisolering, är helt baserad på återvunnet material och har potential att göra enorm skillnad för klimatet. Genom att använda träfiber i sina klimatskal minimeras energibehovet samtidigt som man binder koldioxid. Undersåkers snickeri är stolta över denna lösning, som ersätter användningen av flis för energi och istället bidrar till bättre isolering och minskat energibehov.

Målet för Undersåkers Snickeri är att leda byggbranschen mot en norm där lågenergihus byggda av naturliga material blir standard. Genom att kontinuerligt söka nya sätt att ersätta miljöskadliga material med miljövänliga alternativ hoppas de inspirera andra hantverkare att följa deras exempel. 

”Vi vill fortsätta leverera kompletta lösningar och materialleveranser för lågenergihus av naturliga material till våra kunder. Vi vill även vara en självklar partner i hållbara byggprojekt i hela Skandinavien och aktivt bidra till att alla hus som byggs i Jämtland ska vara passivhus med liten klimatpåverkan”, avslutar Olle Sundemo.

Vi tar in South Pole som delägare för att göra ännu större klimatnytta

Goda nyheter – South Pole blir delägare i GoClimate! Det gör det enklare för oss att undvika mellanhänder vid köp av klimatkrediter, vi får ännu bättre insikt i klimatprojekten samt tillgång till deras klimatexpertis och globala nätverk, vilket gör att vi tillsammans kan göra ännu mer klimatnytta. Vi får även in pengar som gör att vi bättre kan sprida ordet om klimatkrisen och vad vi behöver göra de närmaste åren för att klara Parisavtalet. Och inte minst så möjliggör det även att vi kan stötta fler människor och företag till att driva igenom positiva förändringar för klimatet. Genom att kroka arm med South Pole kan vi tillsammans påskynda resan mot en mer hållbar planet och därmed ha mycket större inverkan på att bromsa klimatförändringarna.

Vilka är South Pole?

South Pole är en internationell ledare inom klimat- och miljötjänster, lösningar och projektutveckling. Det är ett värdedrivet B-corp certifierat företag, som bland annat utvecklar klimatprojekt. Under 2021 skrev South Pole avtal om att utveckla över sextio nya klimatprojekt runt om i världen, med planer på lika många nya projekt eller fler under 2022.

Vad händer nu?

Vi kommer att fortsätta jobba självständigt som tidigare, utan ändringar i ledning, verksamhet eller företagsnamn. Vi har massor av idéer och tankar som vi äntligen kan genomföra!

GoClimate

Klimatsmarta möten – så här fixar du grymma möten på distans

Varför digitala möten? 

Transportsektorn är den snabbast växande orsaken till klimatutsläpp, och står för närvarande för 14% av de totala koldioxidutsläppen i världen. Det är uppenbart att vi måste minska transportutsläppen drastiskt om vi ska nå Parisavtalens mål.

Den goda nyheten är att det finns många enkla saker vi kan göra redan nu – både individer och företag. 

En av de enklaste sakerna vi kan göra – som inte bara bidrar till att stoppa klimatförändringarna utan även spara pengar och tid – är att resa mindre. Att mötas är för vissa företag affärskritiskt. Då handlar det om att byta fysiska möten mot digitala. 

Om klimatet inte känns som en tillräckligt viktig anledning att testa digitala möten så är ändå digitala möten mer relevanta än någonsin med tanke på Corona-virusets utbredning. 

Så här gör du

Så, för de som svär över icke-fungerande teknik och oroar sig över att medarbetare sysslar med annat än att jobba när de arbetar hemifrån – så här fixar du framgångsrika digitala möten och säkrar att alla kommer framåt i sitt arbete:

1. Välj en bra videotjänst. På GoClimate använder vi främst whereby.com, men även meet.google.com. Bägge är gratis, Wherebys gratistjänst är dock begränsad till möten för upp till 4 deltagare/datorer. Det finns många andra liknande tjänster. Vi använder oftast Whereby då Hangouts drar mycket batteri på laptopen och kräver inloggning. Whereby är mer flexibelt upplever vi för olika storlekar på fönstret, och för vad vi kan dela i själva videochatten. Whereby är även bättre på att visa om någon har dålig uppkoppling.

2. Säkra en bra internetanslutning. Detta är ett måste. Det finns få saker som är så frustrerande som avbrott under mötet. Något som underlättade för oss var att byta wifi-kanal under möten och inte använda samma wifi-kanaler som resten av kontoret.

3. Använd en högkvalitativ kamera, mikrofon och högtalare. För möten med flera deltagare är detta A och O. Vi på GoClimate har blivit sponsrade av Konftel med ett helt nytt C20Ego-kit. Den ökade kvaliteten på video och ljud har verkligen förbättrat upplevelsen under våra möten.

4. Se till att alla kan delta på lika villkor. Det innebär att även om du bara har en person som är med på distans kan du inte använda en whiteboard som denna person inte kan se eller bidra till. Lös detta genom att använda verktyg som Miro, en virtuell whiteboard! 

5. Skaffa en möteskompis. En bra lösning när enbart en person ringer in på distans är att den har en kompis i det fysiska mötet. Kompisen säkerställer att den som är på distans hela tiden är inkluderad och ansvarar även för att använda sin dator till videoanslutningen.

6. Kör dagliga stand ups där alla i teamet berättar hur de ligger till och om de behöver hjälp med något för att komma framåt. Vi använder trello.com som underlag för våra stand ups. I Trello har vi en lista som heter “Doing”. Den går vi igenom varje morgon och tanken är att det ska ta max 15 minuter.

Om du vill läsa fler tips för att få distansmöten att fungera, så har Konftel en bra guide här.

Och om du fortfarande behöver resa, se till att du åtminstone kompensera dina utsläpp!

Så här ser det ut när GoClimate använder miro, en digital whiteboard, under våra Retrospective-möten.
Distansmöte med GoClimate-gänget när alla jobbar hemifrån.
Under GoClimates dagliga standups går vi igenom alla kort under ”Doing”. Helst på mindre än 15 minuter. Då får vi en uppfattning om hur vi ligger till och om någon behöver hjälp för att komma framåt med sin uppgift.