Select your country or region so that we can show the best information for you.

Continue to United States

Våra klimatprojekt

Nuvarande projekt

Santa Marta Landfill Gas Recovery

Since 2013, the project captures greenhouse gas emissions from a landfill and converts them into clean energy.

70 MW Bhadla Solar Power Plant

This large scale solar energy project in India generates renewable energy for the grid and supports local development. GoClimate supports this project for the second time.

Shuicheng Rural Methane Digesters

Methane digesters are built for small-scale pig farmers in China, to process the pig manure and organic waste into biogas for cooking. This avoids methane emissions from the pig manure from reaching the atmosphere, and the farmers no longer need coal for cooking.

Så här funkar våra projekt

  • Projektens huvudsakliga syfte är att minska utsläpp av växthusgaser, exempelvis genom att bidra till omställningen till förnyelsebar energi.
  • Varje år som projekten är i drift mäts de undvikna utsläppen i koldioxidekvivalenter och dessa köper vi som klimatkrediter. Klimatnyttan kan alltså inte bli ogjord senare.
  • Vi väljer ut de projekt som gör störst marginalnytta. Det kan exempelvis vara projekt i länder med stort beroende av fossilbränslen där förnyelsebar energi gör stor skillnad.
  • Projekten bidrar utöver klimatnyttan till lokal hållbar utveckling, exempelvis genom att erbjuda arbetstillfällen eller förbättrad luftkvalitet.
  • Projekten certifieras av strikta standarder, bland annat Gold Standard, och granskas regelbundet av oberoende tredje part.

Här gör vi klimatnytta!