Select your country or region so that we can show the best information for you.

Continue to United States

Våra klimatprojekt

Nuvarande projekt

Så här funkar våra projekt

  • Projektens huvudsakliga syfte är att minska utsläpp av växthusgaser, exempelvis genom att bidra till omställningen till förnyelsebar energi.
  • Varje år som projekten är i drift mäts de undvikna utsläppen i koldioxidekvivalenter och dessa köper vi som klimatkrediter. Klimatnyttan kan alltså inte bli ogjord senare.
  • Vi väljer ut de projekt som gör störst marginalnytta. Det kan exempelvis vara projekt i länder med stort beroende av fossilbränslen där förnyelsebar energi gör stor skillnad.
  • Projekten bidrar utöver klimatnyttan till lokal hållbar utveckling, exempelvis genom att erbjuda arbetstillfällen eller förbättrad luftkvalitet.
  • Projekten certifieras av strikta standarder, bland annat Gold Standard, och granskas regelbundet av oberoende tredje part.

Här gör vi klimatnytta!