CSRD – vad är det och varför är det viktigt?

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som har blivit allt vanligare på senare år, och handlar om hur företag tar ansvar för sin påverkan på samhället och miljön. CSR innefattar bland annat frågor som mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöpåverkan. Ett viktigt verktyg för att bedöma företags CSR-arbete är CSR Disclosure, eller CSRD.

CSRD handlar om hur företag rapporterar om sitt hållbarhetsarbete och resultatet av det. CSRD är ett viktigt verktyg för att bedöma hur väl företag lever upp till sina hållbarhetsambitioner.

När träder CSRD i kraft?

Från och med 2024 kommer alla större företag inom EU att vara skyldiga att rapportera om sin CSR-verksamhet och resultat.

Vilka företag omfattas av CSRD?

Reglerna för vilka företag som omfattas av CSRD är följande:

1 januari 2024 (rapportering 2025) för företag/koncerner som är stora, är av allmänt intresse och med fler än 500 anställda.

1 januari 2025 (rapportering 2026) för stora företag/koncerner. De företag som omfattas uppfyller två av tre av följande kriterier: 350 miljoner kronor eller mer i omsättning, 175 miljoner kronor eller mer i balansomslutning eller 250 anställda eller fler.

1 januari 2026 (rapportering 2027) för små och medelstora företag noterade på en marknadsplats samt små och icke-komplexa kreditinstitut.

Fördelar

Förutom att vara ett sätt att visa upp företagens CSR-arbete, kan CSRD också ha andra fördelar. Genom att rapportera om sin CSR-verksamhet kan företag locka till sig investerare och kunder som är intresserade av företagens hållbarhetsarbete. CSRD kan också bidra till att öka medvetenheten om viktiga CSR-frågor och på så sätt bidra till en mer hållbar utveckling.

Trots fördelarna med CSRD är det tyvärr fortfarande många företag som inte rapporterar om sin CSR-verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Det kan vara svårt att mäta CSR-resultat på ett entydigt sätt, och det kan också finnas en rädsla bland företag att avslöja brister i sin verksamhet.

Vi kan hjälpa till

Vill du ta fram en hållbarhetsrapport som uppfyller CSRD? Hör av dig till oss för att få reda på hur våra automatiska verktyg kan göra det enkelt för dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *