Så här tänker vi på GoClimate om finansiering av klimatprojekt

För oss på GoClimate är det otroligt viktigt att vi maximerar klimatnyttan av de pengar till klimatprojekt som våra medlemmar och företagskunder bidrar med.

Vi har därför börjat skriva på en artikelserie för att gå igenom hur vi tänker kring det här för att kunna göra så mycket klimatnytta som möjligt.

Först, en kort disclaimer: Vi är medvetna om att klimatfinansiering är en del av en större helhet, som inkluderar beteendeförändringar och systemförändringar. Vi arbetar med tre huvudområden: drivande av systemförändringar, främjande av beteendeförändringar för minskning av utsläpp och att finansiera klimatprojekt. Men denna artikelserie kommer handla om klimatprojekten och hur vi väljer dem.

Vi börjar med en överblick, det finns nämligen många olika typer av initiativ att stötta om man vill göra klimatnytta med sina pengar:

  • Projekt som påverkar samhället: Det finns många initiativ som arbetar för en större förändring i samhället, allt ifrån politiska organisationer och festivaler till gräsrotsinitativ och ungdomsrörelser. Vi försöker stötta projekt där våra bidrag är ‘additionella’, det vill säga bidrar till klimatnytta som annars inte skulle ske. Detta område är komplext och kräver noggrann utvärdering av organisationernas effektivitet om man ska maximera klimatnyttan som pengarna gör. Trots utmaningarna att kvantifiera den framtida nytta som mer finansiering kan göra här, tror vi starkt på att stödja vissa av dessa typer av organisationer och initiativ för att uppnå större förändringar på samhällsnivå.
  • Projekt som minskar utsläpp: Detta är huvudtypen av projekt vi stöttar och det man som medlem eller företagskund bidrar till för varje ton man hjälper till att ta bort eller för varje klimatkredit man köper som det också heter. Det omfattar stöd till projekt som bidrar till minskade koldioxidutsläpp, till exempel genom energieffektiva spisar eller projekt inom förnybar energi. Vi ser dessa projekt som kritiska eftersom de bidrar till att minska utsläppen – vilket är det viktigaste för oss som samhälle att göra just nu. Vi är dock medvetna om att dessa projekt inte är perfekta och att deras klimatnytta ibland kan vara svår att kvantifiera speciellt när man utvärderar olika framtidsscenarior i början av projektens livscykel. Det sagt så tror vi att det går att göra massor av klimatnytta i den här typen av projekt om det görs på rätt sätt.
  • Projekt som tar bort växthusgaser från atmosfären: Dessa projekt inkluderar både naturbaserade och tekniska lösningar. Naturbaserade lösningar som trädplantering och bevarande av skogar är viktiga, men också komplexa när det gäller frågor om deras beständighet, markanvändning och vad som skulle ha hänt utan klimatfinansieringen. När det gäller tekniska lösningar som koldioxidlagring, är dessa lovande men fortfarande i ett tidigt skede, i en väldigt liten skala och ofta väldigt dyra. Vi följer dock aktivt utvecklingen inom detta område och är öppna för att inkludera dem i framtiden.

Vi på GoClimate använder strikta kriterier för att välja klimatprojekt, som inkluderar certifiering, additionalitet, verifierbarhet, spårbarhet, beständighet och bidrag till hållbar utveckling. Vårt huvudsakliga fokus sedan start har varit på projekt certifierade av Gold Standard, som vi bedömer håller högst krav på klimatprojekt just nu.

Vi är alltid redo att anpassa och ompröva våra strategier för att säkerställa att våra insatser ger största möjliga klimatnytta.

I de kommande delarna av den här artikelserien kommer vi gå igenom de olika typerna av klimatprojekt ovan och olika för och nackdelar med dem. Stay tuned!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *